3 ответа

avatar
3x = 30
x + 2y = 20
y + 2z + 2z = 13

x=10, y=5, z=2

x + y*z = 20
  • 0
avatar
20
  • 0
avatar
19
  • 0